Przejdź do treści

Dlaczego orzeczenia TSUE mają tak DUŻE znaczenie przy pozwach frankowych?

pozwy w sprawach kredytów frankowych. Pomagamy w uzyskaniu unieważnienia umowy kredytowej CHF lub jej odfrankowienia (odwalutowania).

Im głośniej jest o powództwach wytaczanych przez Frankowiczów przeciwko bankom, tym częściej wspomina się również o wyrokach wydawanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na czele z wyrokiem w sprawie Państwa Dziubak (C-260/18). Dlaczego jednak orzeczenia TSUE są tak ważne w postępowaniach dotyczących kredytów frankowych prowadzonych przed polskimi sądami?

Postanowienia abuzywne (niedozwolone)

Jednym z głównych argumentów (choć co warto podkreślić nie jedynym !!!) podnoszonym w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych lub waloryzowanych do CHF jest ten dotyczący postanowień abuzywnych (niedozwolonych ) znajdujących się niejednokrotnie w umowach kredytowych zawieranych przez Frankowiczów.

Regulacje odnoszące się do takich postanowień znajdują się w art. 385(1) – art. 385(3) kodeksu cywilnego.

Dyrektywa 93/13

Przywołane postanowienia kodeksu cywilnego zostały wprowadzone do prawodawstwa polskiego w ramach implementacji Dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (w skrócie: „Dyrektywa 93/13”).

Dyrektywa jest specyficznym aktem prawnym. W istocie składa się ona (w pewnym uproszczeniu) z wytycznych dla prawodawcy krajowego, którego zadaniem jest wprowadzić do prawa krajowego takie rozwiązania, które gwarantowałyby osiągnięcie celów dyrektywy.

Z uwagi na powyższe przepisy kodeksu cywilnego co do postanowień abuzywnych muszą być zgodne z treścią Dyrektywy 93/13.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

W tym miejscu dochodzimy do TSUE. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest sądem powołanym m.in. do dokonywania wykładni prawa UE.

Zgodnie natomiast ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego RP zawartym w uzasadnieniu do wyroku z dnia 24 października 2000r. (sygn. akt K 12/00): „(…) przy poszukiwaniu kierunków interpretacji polskiego ustawodawstwa pierwszeństwo należy dawać (…) takiej wykładni, która pozwala na nadanie przepisom ustawy znaczenia najbliższego rozwiązaniom przyjętym w Unii Europejskiej”.

W konsekwencji orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jako wskazujące na prawidłowe rozumienie regulacji europejskich, winno być uwzględniane przy rozstrzyganiu spraw, w których sąd stosuje przepisy prawa polskiego będące implementacją postanowień dyrektyw UE. Do spraw tego rodzaju należą co oczywiste m.in. sprawy roszczeń frankowiczów do banków.

Poza kwestiami formalnymi, wpływ na niezwykłą wagę orzeczeń TSUE mają również względy faktyczne. Sądy polskie nie mają zwykle dużego doświadczenia w posługiwaniu się aktami prawa wspólnotowego. Dodatkowo specyfika dyrektywy jako aktu prawnego powoduje, że znacznie większe znaczenie przy jej wykładni mają względy celowościowe podczas, gdy w polskim systemie prawnym dominuje wykładnia językowa. Na tym tle orzecznictwo TSUE jawią się jako wielkie ułatwienie pracy dla polskich sędziów.

źródło zdjęcia:
https://unsplash.com

Jeśli chcesz bliżej poznać inne orzeczenia TSUE, możesz to zrobić korzystając z jednego z następujących linków:  C-224/19, C-698/18, C-452/18

pamietaj

Nasza Kancelaria prawna specjalizuje się w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Jeżeli posiadasz kredyt indeksowany lub waloryzowany i zastanawiasz się nad wytoczeniem powództwa lub poszukujesz pomocy w innej kwestii skontaktuj się z Nami. Przeanalizujemy Twoją umowę i powiemy Ci, czy i jak możesz dochodzić należnych Ci pieniędzy od banku. 

pozwy w sprawach kredytów frankowych. Pomagamy w uzyskaniu unieważnienia umowy kredytowej CHF lub jej odfrankowienia (odwalutowania).
r.pr. Dominik Włodarczyk