Przejdź do treści

Jakie dokumenty są potrzebne do zaskarżenie umowy kredytu frankowego

Jakie dokumenty są potrzebne do zaskarżenie umowy kredytu frankowego

Jakie dokumenty są potrzebne do zaskarżenie umowy kredytu frankowego. Umowa kredytowa zawarta we frankach szwajcarskich może zostać przewalutowana lub unieważniona. Dzieje się tak ponieważ banki zawierając z klientami umowy w CHF wprowadzali niedozwolone zapisy tak zwane klauzule abuzywne. Aby uzyskać przewalutowanie kredytu lub unieważnienie umowy trzeba wystąpić na drogę sądową. Ale takie postępowanie nie jest tylko formalnością, sąd nie wydaje wyroków automatycznie po otrzymaniu pozwu, wymaga to udowodnienia stawianych przeciwko bankowi zarzutów. Aby zaskarżyć umowę kredytu frankowego należy zgromadzić stosowne dokumenty i dostarczyć je do kancelarii radców prawnych.

Jakie dokumenty są potrzebne do zaskarżenie umowy kredytu frankowego?

Najważniejszym dokumentem uprawniającym do zaskarżenia umowy kredytu frankowego jest umowa zawarta z bankiem. Radca prawny dokonuje jej bezpłatnej analizy, aby stwierdzić ewentualną obecność klauzul niedozwolonych i podać informację klientowi, ile może zyskać składając pozew do sądu. O czym musi pamiętać frankowicz? Otóż udowodnienie nieważności umowy frankowej spoczywa na osobie, która występuje o to do sądu. Dowodami w sprawie frankowej są dokumenty, których spis można otrzymać podczas konsultacji w kancelarii radców prawnych.   

Dokumenty do zaskarżenie umowy kredytu frankowego:

  • Umowa kredytowa z załącznikami.
  • Aneksy do umowy CHF.
  • Regulamin banku.
  • Zaświadczenie o wysokości wypłaconego kredytu.
  • Zaświadczenie o stanie zadłużenia.
  • Historia spłaty kredytu.

Wszystkie wymienione dokumenty wymagają sprawdzenia, ponieważ zarówno załączniki i regulamin banku trzeba dołączyć do pozwu. Stanowią one integralną część umowy i najczęściej uszczegóławiają zapisy jakie są w niej zawarte. Bank w takich dokumentach umieszczał zapisy wskazujące zasady przeliczenia kredytu według franka szwajcarskiego. Istotne jest, że ogólne warunki umowy muszą być aktualne na dzień, w którym została ona podpisana, z tego powodu prawnik i sąd nie będą brali pod uwagę teraz obowiązujących w danym banku. Dlatego powinny zostać zgromadzone te dokumenty, które frankowicz otrzymał w chwili zawierania umowy kredytowej.

Specjaliści w bankach od dawna mają świadomość, że umowy frankowe są wadliwe, z tego powodu dla zabezpieczenia interesów, w z pozoru nic nieznaczących porozumieniach, umieszczały zapisy, które obecnie mogą frankowiczom utrudnić dochodzenie swoich roszczeń. Chodzi oczywiście o zapisy mówiące o zrzeczeniu się przez kredytobiorcę roszczeń względem banku, tylko prawnik znający od podszewki prawo bankowe może uratować kredytobiorcę.

Jakie znaczenie ma zaświadczenie o wysokości wypłaconego kredytobiorcy kredytu?

Jest to dokument niezbędny do ustalenia kwoty kredytu jaka została otrzymana z banku. Kredyty są najczęściej wypłacane w transzach, przeliczane na podstawie kursu CHF, dlatego może mieć miejsce sytuacja, że wypłacona kwota, różniła się od tej o którą wnioskował kredytobiorca.

Jakie znaczenie ma zaświadczenie o stanie zadłużenia i historia spłaty kredytu?

Zaświadczenie jest podstawą wejścia w posiadanie informacji na temat aktualnego zadłużenia kredytobiorcy względem banku a także wartości jaka jeszcze jest do spłaty. Na tej podstawie radca prawny uświadamia frankowiczowi jak bardzo zaciągnięty kredyt CHF jest niebezpieczny dla niego oraz ile bank na tym kredycie już zarobił.

Historia spłaty kredytu to zestawienie dokonanych wpłat do banku.To bardzo obszerny dokument niezbędny do rzetelnego wyliczenia kwoty, niesłusznie pobranej od frankowicza, dlatego też jest bardzo istotny. Czy napisanie pozwu zaskarżającego umowę kredytu frankowego jest trudne? Tak, ponieważ wymaga znajomości różnych zagadnień bankowych oraz prawnych, pozew musi być sporządzony merytorycznie tylko wtedy nie zostanie odrzucony przez sąd.

Jakie korzyści może przynieść zaskarżenie umowy kredytu frankowego?

Radca prawny w imieniu swojego klienta może wystąpić do sądu z zaskarżeniem umowy kredytu frankowego domagając się stwierdzenia jej nieważności. Co to oznacza dla frankowicza? Konsekwencją uzyskania pozytywnego wyroku sądowego będzie stwierdzenie, że taka umowa nigdy nie została zawarta, a co za tym idzie frankowicz nie miał obowiązku przekazywania na rzecz banku prowizji, odsetek, rat w wysokości po podwyższeniu kursu franka szwajcarskiego. Prawnik będzie domagał się przed sądem zwrotu wszystkich wpłaconych na rzecz banku rat oraz opłat przy najmniej w ciągu ostatnich 10 lat. Ponadto frankowicz nie będzie miał obowiązku odprowadzania do banku następnych rat, jak również uzyska możliwość dochodzenia wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej swojej nieruchomości.

Innym sposobem uwolnienia się od kredytu we frankach szwajcarskich jest uzyskanie wyroku sądowego o jego odfrankowieniu. W tym przypadku nastąpi przewalutowanie kredytu CHF, będzie on traktowany tak, jakby umowa była zawarta na zwykły kredyt złotowy bez powiązania z kursem waluty obcej. Zmianie nie ulegną zasady oprocentowania kredytu, ponadto jego kwota będzie nadal oprocentowana o stawkę Libor. Pozostałe do spłaty raty po przewalutowaniu z powodu braku indeksacji kursem CHF nie będą opiewały na wyższą kwotę niż te z początku umowy. 

pozwy w sprawach kredytów frankowych. Pomagamy w uzyskaniu unieważnienia umowy kredytowej CHF lub jej odfrankowienia (odwalutowania).
r.pr. Dominik Włodarczyk