Przejdź do treści

Czy porozumienie z Millennium Bank jest korzystniejsze niż nieważność umowy kredytu we frankach lub odfrankowienie?

W ostatnim czasie Millennium Bank  miał zaoferować części swoich klientów zawarcie porozumienie na mocy którego mieli oni uzyskać korzystniejsze warunki spłaty kredytu frankowego. Dowiedz się, czy propozycja Banku jest warta rozważenia?

Co Millennium Bank miał zaoferować posiadaczom kredytów frankowych?

Z informacji uzyskanych od osób, które otrzymały propozycję zawarcia porozumienia z  Millennium Bank wynika, iż proponowane przez Bank porozumienie przewiduje konwersje zadłużenia kredytobiorcy na złote polskie (PLN). Tym samym w wyniku porozumienia z Bankiem Millennium umowa kredytu indeksowanego do CHF uległaby przekształceniu w umową zwykłego kredytu złotówkowego nieposiadającego mechanizmu indeksacji.

Przewalutowanie kwoty zadłużenia kredytobiorcy miałoby zgodnie z propozycją Banku nastąpić po kursie: 1 CHF = 3,08 PLN

Porozumienie zredagowane przez Millennium Bank zakładało również, iż oprocentowanie kredytu po przewalutowaniu ustalane byłoby według wskaźnika WIBOR 3M (nie zaś jak obecnie LIBOR 3M). Zmianie wskaźnika miało towarzyszyć obniżenie marży banku do poziomu 1,03 %

Warto podkreślić, iż nie ma pewności jak dużo wariantów porozumienia z kredytobiorcami przygotował Bank Millennium. Nie można wykluczyć, iż Bank oferuje również korzystniejsze warunki finansowe związane z przewalutowanie kredytu indeksowanego niż te opisywane.

Brak możliwości kwestionowania przed sądem ważności umowy kredytowej Millennium Bank jako element porozumienia

Dodatkowo elementem porozumienia jest oświadczenie o nastepującej treści:

„Kredytobiorca oświadcza, że będąc świadomym wątpliwości prawnych odnośnie skuteczności i ważności poszczególnych postanowień Umowy Kredytu, jak również tej umowy w całości, jego wolą jest niekwestionowanie postanowień Umowy Kredytu, zawarcie niniejszego Porozumienia i wykonanie umowy Kredytu w całości z uwzględnieniem zmian wynikających z tego Porozumienia

W treści porozumienia posiadacz kredytu frankowego musi również potwierdzić, że jest świadomy, iż postanowienia umowy kredytowej zawartej z Millennium Bank zostały wpisane rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK pod numerem 3178 oraz 3179.

Niewątpliwie celem zamieszczenia w treści porozumienia ww. zapisów jest próba uniknięcia ze strony Millennium Bank bycia pozwanym przez kredytobiorcę.

Jakie skutki finansowe wiążą się z zawarciem przez kredytobiorcę frankowego porozumienia z Millennium Bank?

Dla każdego kredytobiorcy, który otrzymał propozycję podpisania porozumienia z Millennium Bank kluczowym jest ocena tego, jak bardzo korzystną jest propozycja Banku.

Aby powyższe ustalić nasza Kancelaria dokonała analizy propozycji Millennium Bank w odniesieniu do przykładowej umowy kredytu indeksowanego do CHF. Na potrzeby symulacji przyjęliśmy, iż umowa kredytowa została zawarta w maju 2007 r. i przewidywała oddanie do dyspozycji kredytobiorcy kwoty: 405 tys. zł na okres 360 miesięcy (30 lat). Założyliśmy również, iż kwota kredytu stanowiła równowartość sumy 180 tys. CHF (kurs przeliczenia: 2,25), marża Banku wynosiła: 1,5%, a spread przez cały okres kredytowania: 1,8% względem kursu średniego NBP.

Z naszych wyliczeń wynika, iż:

1) na koniec września 2020 r. w odniesieniu do analizowanej umowy wartość zadłużenia względem Banku wynosiła ok. 109 tys. CHF. Przy kursie franka szwajcarskiego: 1 CHF = 4,3 PLN zadłużenie kredytobiorcy odpowiadałoby zatem kwocie ok. 472 tys. zł.

2) Zastosowanie proponowanego przez Millennium Bank kursu przeliczenia 1 CHF = 3,08 PLN skutkowałoby zmniejszeniem kwoty zadłużenia kredytobiorcy o ok. 134 tys. zł tj. do poziomu ok. 338 tys. zł (kapitał do spłaty).

Warto jednak mieć na uwadze, iż proponowane przewalutowanie wiążę się również ze zmianą sposobu ustalenia wysokości oprocentowania kredytu (zamiana LIBOR 3M na WIBOR 3M).

Aktualne wysokość stopy referencyjnej LIBOR 3M wynosi: – 0,76% natomiast WIBOR 3M: +0,22% (różnica 0,98 pp). Pamiętać również należy, iż jeszcze w marcu 2020 r. równica między oboma wskaźnikami oscylowała w okolicy 2,4 pp

W tym kontekście warto zaznaczyć, iż różnica w oprocentowaniu wynosząca 1 pp przy kwocie zadłużenia 338 tys. zł w ramach miesięcznej raty kredytowej wynosi aż 281,67 zł. W propozycji Millennium Bank wzrost wysokości stawki referencyjnej jest częściowo równoważony spadkiem marży banku.

Czy zawarcie porozumienia jest korzystniejsze niż pozew przeciwko Millennium Bank o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej?

Korzyści związane z zawarciem porozumienia z Millennium Bank prezentują się jednak znacznie mniej okazale w zestawieniu z korzyściami wynikającymi ze stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytu.

Według naszych obliczeń:

1) w analizowanym okresie łączna wartość uiszczonych przez kredytobiorcę rat kredytu wynosiła ok. 353 tys. zł.

2) nawet w przypadku konieczności zwrotu na rzecz banku różnicy między kwota wypłaconą (405 tys zł), a dotychczas uiszczoną (ok. 353 tys zł) zadłużenie kredytobiorcy względem Millennium Banku nie przekraczałoby kwoty ok. 52 tys zł (ok. 388 tys zł w przypadku zawarcia porozumienia).

Tym samym wytoczenie powództwa wiązałoby się z dodatkowa korzyścią dla kredytobiorcy w wysokości aż ok. 286 tys. zł względem analizowanego porozumienia z Bankiem Millennium.

Porozumienie, a odwalutowanie kredytu w Millennium Bank - które rozwiązanie jest korzystniejsze?

Podobnie jak w przypadku ustalenia nieważności umowy kredytowej, również odwalutowanie kredytu indeksowanego od CHF wiązałoby się dla kredytobiorcy z dużo większymi korzyściami  niż zawarcie porozumienia z Bankiem Millennium.

Według naszych obliczeń:

1) W przypadku odwalutowania umowy kredytowej, wartość kapitału do spłaty zmniejszyłaby się do kwoty: ok. 247 tys. zł. W przypadku porozumienia wartość zadłużenia miałaby natomiast wynosić aż ok. 338 tys. zł (różnica w zadłużeniu ok. 91 tys. zł).

2) Równocześnie w przypadku odfrankowienia kredytu bank byłby dodatkowo zobowiązany do zwrotu kwoty: ok. 119 tys zł tytułem nadpłaty dotychczasowych rat kredytowych.

Tym samym wytoczenie powództwa wiązałoby się z dodatkowa korzyścią dla kredytobiorcy w wysokości aż ok. 210 tys. zł względem porozumienia z Bankiem Millennium.


Warto również pamiętać, iż odwalutowanie kredytu nie powoduje zmiany stawki referencyjnej LIBOR 3M na WIBOR 3M (jak w propozycji Banku Millennium).

O czym warto pamiętać w odniesieniu do propozycji Millennium Bank?

Mając na uwadze możliwe różnice wynikające z brzmienia posiadanej umowy kredytowej, sposobu spłaty kredytu oraz kształtu otrzymanej oferty każdorazowo warto samemu dokonać przeliczenia ewentualnych korzyści związanych z zawarciem oferowanego porozumienia. Z tego też powodu powyższe wyliczenia mają charakter jedynie orientacyjny.

Warto jednak pamiętać, iż  skutkiem stosowania przez Bank Millennium klauzul niedozwolonych w swoich umowach jest nie tylko wyższe saldo kredytu do spłaty, ale także znaczna nadpłata rat kredytowych. Obecnie proponowane porozumienie nie przewiduje choćby jedynie częściowego rozliczenia sum niezasadnie pobranych od Frankowiczów przez Bank Millennium.

źródło zdjęcia:
https://unsplash.com
pamietaj

Nasza Kancelaria prawna specjalizuje się w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Jeżeli posiadasz kredyt indeksowany lub waloryzowany i zastanawiasz się nad wytoczeniem powództwa lub poszukujesz pomocy w innej kwestii skontaktuj się z Nami. Przeanalizujemy Twoją umowę i powiemy Ci, czy i jak możesz dochodzić należnych Ci pieniędzy od banku.

pozwy w sprawach kredytów frankowych. Pomagamy w uzyskaniu unieważnienia umowy kredytowej CHF lub jej odfrankowienia (odwalutowania).
r.pr. Dominik Włodarczyk