Przejdź do treści

Kolejna przegrana Banku Millennium z Frankowiczami. Umowa kredytu indeksowanego do CHF nieważna!

nieważna umowa kredytowa Millennium Bank. kredyty frankowe CHF. pomoc frankowiczom

Kolejne zwycięstwo Frankowiczów w sporze w sporze z Bankiem Millennium. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 listopada 2019 r. (I ACa 674/18) uznał umowę kredytową za nieważną. Dowiedz się więcej o motywach rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego.

Stan faktyczny dla sprawy przeciwko Bankowi Millennium

19 lutego 2007 r. Powodowie zawarli z bankiem Millenium umowę kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego (CHF)  na kwotę 475.322,00 zł. Celem umowy był zakup i remont nieruchomości.

Umowa z bankiem przewidywała, że udzielony kredyt jest indeksowany do waluty obcej frank szwajcarski (CHF) po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF według tabeli kursów walut obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchamiania kredytu.

Jednocześnie w umowie zapisano, że kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF w złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z tabelą kursów walut obcych Banku Millennium SA.

Dnia 5 marca 2013 r. powodowie zwrócili się do pozwanego o zmianę sposobu spłaty kredytu i umożliwienie im spłaty w walucie, do której kredyt został denominowany. Aneks ten został zawarty w dniu 19 lutego 2007 r.

W dniu 28 lutego 20017 r. Powodowie wnieśli natomiast pozew przeciwko Millennium Bank domagając się zapłaty na ich rzecz kwoty 80.468,07 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie tytułem zwrotu świadczeń spełnionych na podstawie nieważnej umowy o kredyt.

Sąd Okręgowy stwierdza nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej z Millennium Bank

Rozstrzygając sprawę Sąd Okręgowy w Warszawie uznał wniesione powództwo w 89%

Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie  Sąd podkreślił, iż umowa kredytowa Millenium Bank była nieważna z mocy prawa jako sprzeczna z przepisami kodeksu cywilnego oraz prawa bankowego.

W ocenie Sądu Okręgowego nie jest dopuszczalnym, aby postanowienia umowne dawały jednej ze stron uprawnienie do kształtowania według swojej woli zakresu obowiązków drugiej strony.

Jak natomiast podkreślono w uzasadnieniu umowa kredytowa zawarta z Millennium Bank nie przewidywała żadnych ograniczeń w określaniu przez bank kursów w tabelach kursów obowiązujących w banku. Z umowy nie wynikało, że kurs z tabel banku ma być rynkowy, sprawiedliwy, czy rozsądny. Kursy te były natomiast podstawą indeksacji kwoty kredytu co z kolei wprost rzutowało na wysokość świadczeń Kredytobiorców.

W ocenie Sądu bez znaczenia dla rozstrzygnięcia był szczegółowy opis zawarty w odpowiedzi na pozew, w jaki sposób pozwany bank dokonywał określania kursów wpisywanych następnie do tabeli obowiązującej w Millennium Bank. Żadne bowiem ograniczenia swobody kształtowania kursu nie zostały przewidziane w umowie kredytowej. Stosowanie jakichkolwiek praktyki w określaniu kursu waluty stanowiło zatem swobodną decyzja pozwanego jako kredytodawcy i w każdej chwili mogło być dowolnie zmienione.

Sąd Apelacyjny ocenia kredyt frankowy udzielony przez Millenium Bank jako zawierający postanowienia niedozwolone

Od wyroku Sądu Okręgowego apelację wniósł pozwany Bank. Strona powodowa wniosła natomiast o jej oddalenie.

Jakkolwiek Sąd Apelacyjny w swoim wyroku uznał część zarzutów apelacyjnych, tym niemniej podtrzymał rozstrzygnięcie wydane przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Sąd Apelacyjny za niezasadne stanowisko uznał dotyczące sprzeczności postanowień umowy kredytowej Millennium Bank z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Sąd ocenił w tym zakresie stanowisko Sądu Okręgowego jako „zbyt rygorystyczne”. W ocenie naszej kancelarii stanowisko te jest całkowicie błędnie.

Jednocześnie jednak Sąd II instancji ocenił, iż postanowienia dotyczące indeksacji kwoty kredytu mają charakter niedozwolony (zawierają postanowienia abuzywne).

Sąd podkreślił równocześnie, iż dla rozstrzygnięcia sprawy bez znaczenia pozostaje to jaki konkretnie kurs waluty był stosowany przez Millennium Bank przy każdej kolejnej operacji przeliczenia świadczeń pieniężnych oraz to, czy w istocie kurs ten odbiegał od kursu „rynkowego”.

Nawet przyjęcie, że kursy CHF były faktycznie ustalane według kryteriów rynkowych i że nie odbiegały one w istocie od kursów rynkowych, nie ma znaczenia dla oceny nieuczciwego charakteru postanowienia odsyłającego do kursów CHF z tabel banku.

Jak zaznaczył w swoim uzasadnieniu Sąd Apelacyjny dalsze utrzymanie umowy kredytu zawartej przez powodów z Millennium Bank, po wyeliminowaniu zakwestionowanych klauzul, nie było możliwe. W tym zakresie Sąd powołał się m.in. na wyrok TSUE w sprawie Państwa Dziubak.

Jednocześnie Sąd Apelacyjny odrzucił również podnoszonym przez Bank zarzut przedawnienia roszczeń kredytobiorców. W ocenie Sądu roszczenia Frankowiczów z umowy kredytowej przedawniają się z upływem okresu 10 lat.

źródło zdjęcia:
https://www.bankmillennium.pl/
pamietaj

Nasza Kancelaria prawna specjalizuje się w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Jeżeli posiadasz kredyt indeksowany lub waloryzowany i zastanawiasz się nad wytoczeniem powództwa lub poszukujesz pomocy w innej kwestii skontaktuj się z Nami. Przeanalizujemy Twoją umowę i powiemy Ci, czy i jak możesz dochodzić należnych Ci pieniędzy od banku.

pozwy w sprawach kredytów frankowych. Pomagamy w uzyskaniu unieważnienia umowy kredytowej CHF lub jej odfrankowienia (odwalutowania).
r.pr. Dominik Włodarczyk