Przejdź do treści

Wyniki finansowe Banku BPH za 2019 r. Co nam mówią o pozwach frankowych?

pozwy w sprawach kredytów frankowych. Pomagamy w uzyskaniu unieważnienia umowy kredytowej CHF lub jej odfrankowienia (odwalutowania).

Bank BPH jest jednym z tych banków, który w okresie popularności kredytów frankowych udzielił ich najwięcej. Z tego też powodu publikowane co roku sprawozdanie finansowe banku stanowi cenne źródło informacji dla Frankowiczów, którzy pozwali lub dopiero planują pozwać swój bank. Co zatem ważnego dla posiadaczy kredytów frankowych wynika ze sprawozdania banku za 2019 r.?

Znaczny wzrost ilości pozwów frankowych

Z informacji udostępnionych przez Bank BPH wynika, iż na dzień 31  grudnia  2019  r. Bank  ten  był  stroną aż 1.718 postępowań  sądowych,  w  ramach  których Kredytobiorcy  dochodzili    od    Banku    zapłaty    w    związku    z    zawarciem    umów    kredytu indeksowanego lub denominowanego   do    CHF,    w    których  miały się znaleźć klauzule abuzywne (niedozwolone).

Łączna wartość  przedmiotu  sporu  w tych sprawach  wyniosła 249,3 mln zł.  Względem roku poprzedniego wartość ta wzrosła o 98,9 mln zł (z 150,4 mln zł w roku 2018) tj. prawie o 65,8 %. Tak duży wzrost może wynikać  wyłącznie ze znacznego napływu do sądów nowych spraw dotyczących kredytów frankowych.

Co ciekawe Bank BPH  w swoim sprawozdaniu finansowych podał wyłącznie liczbę aktualnie prowadzonych spraw sądowych o zapłatę. Pamiętać jednak należy, że część Frankowiczów dochodzi przed sądami jedynie  ustalenia korzystnej dla nich okoliczności np: nieważności umowy kredytowej. Możliwym jest zatem, iż faktyczna ilość spraw frankowych, w których pozwanym jest Bankowi BPH jest wyższa  od tej deklarowanej w sprawozdaniu za 2019r.

Niewielka ilość nowych pozwów przeciwko Frankowiczom

Warto zaznaczyć, iż w roku 2019 r., jak ujawnił Bank BPH,  sporządził on jedynie 69 pozwów o zapłatę na łączną kwotę 16 mln zł. Co jednak istotne bank nie informuje jaką część z pośród tych spraw stanowiły sprawy dotyczące kredytów frankowych. Jest zatem możliwym, że ilość spraw wytoczonych w 2019 r. przeciwko Frankowiczom była niższa niż 69.

Nowe rezerwy na ryzyko związane z kredytami frankowymi

Niezwykle istotną informacją z punktu widzenia Frankowiczów jest ta, iż w 2019 r. Bank BPH podjął decyzje o utworzeniu dodatkowej rezerwy na ryzyko związane ze sprawami sądowymi dotyczącymi kredytów frankowych w wysokości 171,4 mln zł. Rezerwy utworzone rok wcześniej wynosiły jedynie 18,6 mln zł. Łączna wartość rezerw istniejących z tego tytułu w banku to obecnie aż 191,7 mln zł (wzrost o 1031%).

Warto podkreślić, iż fakt utworzenia nowej rezerwy wskazuje, iż w ocenie samego Banku BPH jest prawdopodobnym, iż będzie on w przyszłości zmuszony do wydatkowania środków z rezerwy na skutek przegranych spraw sądowych z Frankowiczami.

Należy pamiętać, iż wartość rezerwy jest ustalana w sposób szacunkowy, w oparciu o przyjęte założenia. W przypadku ww. rezerwy jej wysokość została ustalona m.in przy założeniu jedynie dwukrotnego wzrostu ilości spraw sądowych dotyczących kredytów frankowych, w ramach których Bank BPH jest pozwanym. Jak wynika ze sprawozdania za rok 2019, w przypadku potrójnego wzrostu ilości takich spraw, wartość rezerw utworzonych przez Bank powinna wynosić aż 373,4 mln zł.

Natomiast w przypadku wzrostu o 10pp szacowanego udziału ilości wyroków niekorzystnych dla banku w łącznej liczbie orzeczeń dotyczących kredytów walutowych, rezerwy Banku powinny zostać podwyższone o 81,5mln zł.

Jak Bank ocenia ryzyko przegranej z Frankowiczami?

Kolejną interesującą informacją jaką można odnaleźć w sprawozdaniu finansowych Banku BPH, jest ta dotycząca oceny ryzyka przegrania przez Bank poszczególnych spraw sądowych. Co istotne ocena ta została sporządzona na podstawie informacji przekazanych do banku przez radców prawnych i adwokatów, którzy reprezentują Bank BPH przed sądami.

Ze sprawozdania wynika, iż  na dzień 31 grudnia 2019 roku Bank nie prowadził żadnej sprawy, w której ryzyko jego przegranej  w całości lub w części po stronie banku było „znikome”.

Natomiast wartość  przedmiotu  sporu  w sprawach, w których  ryzyko przegrania w całości lub części zostało oszacowane jako „znaczne” (ponad 50%) wynosiła aż 243,4 mln zł (rok wcześniej wartość ta była niższa i wynosiła: 151,7 mln zł).

Co prawna Bank nie ujawnił w sprawozdaniu jaką część ze spraw, w których istnieje znaczne ryzyko jego przegranej stanowią sprawy dotyczące roszczeń Frankowiczów, to informację tę można wyinterpretować z innych informacji zawartych w sprawozdaniu.

Bank wskazał bowiem, iż wartość przedmiotu sporu w sprawach o ryzyku przegranej 25%-50%  wynosiła na koniec 2019 r. łącznie 129,8 mln zł. Kwota ta uwzględniała również pozew o wartości wps 108,8 mln zł. Powództwo te nie było związane z roszczeniami Frankowiczów. Oznacza, to że sprawy frankowe o ryzyku przegranej banku mniejszym niż 50% mogły mieć wartość ledwie 11 mln zł.    

Słabszy wynik finansowy Banku - czy jest się czym martwić?

Na koniec ubiegłego roku Bank BPH zanotowała stratę w wysokości aż 156,5 mln zł (przy zysku w 2018 r. na poziomie 20,8 mln zł). Taki wynik był skutkiem utworzenia rezerwy na ryzyko związane z niekorzystnymi dla Banku orzeczeniami sądowymi w sprawach kredytów frankowych (171,4 mln zł). Już sama ta okoliczność pokazuje jak duży wpływ na sytuację Banku BPH mają kwestie związane z pozwami Frankowiczów.

Warto w tym kontekście pamiętać, iż aktualnie Bank BPH zajmuje się wyłącznie obsługą klientów indywidualnych spłacających kredyty hipoteczne (głównie powiązane z kursem CHF). Tym samym Bank ten nie ma możliwości generowania dodatkowych przychodów, które mogłyby w przyszłości zrównoważyć ewentualne wydatki związane z przegranymi sprawami dotyczącymi kredytów indeksowanych lub waloryzowanych do CHF.

W znacznej mierze zatem kondycja finansowa Banku w kolejnych latach będzie zależała od orzeczeń zapadających w sprawach dotyczących kredytów frankowych i ich liczby. Taka sytuacja w dłuższej perspektywie może okazać się kłopotem dla osób, które dopiero planują domagać się od tego Banku zwrotu nadpłaconych rat kredytu. Wydaje się zatem, że nie warto dłużej odkładać decyzji o wniesieniu pozwu przeciwko Bankowi BPH.

Warto pamiętać

Jakkolwiek sprawozdanie finansowe Banku BPH zawiera dużo pozytywnych informacji dla osób posiadających kredyt powiązany z kursem waluty frank szwajcarski (CHF), tym niemniej warto pamiętać, że nie oznaczają one automatycznej wygranej w sporze z bankiem na sali sądowej.

Z tego powodu przed wytoczeniem powództwa warto rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika mającego doświadczenie w tego typu sprawach. Pomoc ta jest tym istotniejsza, iż nierzadko będzie wiązała się ze znacznie szybszym uzyskaniem rozstrzygnięcia w sprawie sądowej, co w opisywanej wcześniej sytuacji Banku BPH może okazać się bardzo istotne.

źródło zdjęcia:
https://unsplash.com
pamietaj

Nasza Kancelaria prawna specjalizuje się w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Jeżeli posiadasz kredyt indeksowany lub waloryzowany i zastanawiasz się nad wytoczeniem powództwa lub poszukujesz pomocy w innej kwestii skontaktuj się z Nami.

Przeanalizujemy Twoją umowę i powiemy Ci, czy i jak możesz dochodzić należnych Ci pieniędzy od banku.

pozwy w sprawach kredytów frankowych. Pomagamy w uzyskaniu unieważnienia umowy kredytowej CHF lub jej odfrankowienia (odwalutowania).
r.pr. Dominik Włodarczyk