Przejdź do treści

O tym czego NIE ROBIĆ, aby nie przegrać w sprawie kredytu frankowego!

kredyty frankowe, pomogamy frankowiczom z pozwami frankowymi przeciwko bankom

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19 listopada 2019 r. (I ACa 265/19) uznał, że postanowienia umowy kredytowej mają charakter niedozwolony, ale mimo to oddalił powództwo kredytobiorców w całości. Dowiedz się czemu? oraz w jaki sposób uniknąć takiej sytuacji?

Stan faktyczny sprawy

W dniu 29 sierpnia 2006 r. powodowie zawarli z bankiem GE Money Bank S.A. umowę kredytu indeksowanego kursem CHF na kwotę 198.084,00 zł.

Następnie w dniu 14 lutego 2007 r. powodowie zawarli z tym samym bankiem kolejną umowę kredytu indeksowanego do CHF. Kwota udzielonego kredytu wynosiła tym razem aż 457.706,13 zł. Postanowienia obu umów były ze sobą tożsame.

Zawarte umowy kredytowe przewidywały, iż indeksacja kwoty kredytu będzie dokonywana w oparciu o kursy własne banku tj. kurs kupna i kurs sprzedaży CHF. Kurs kupna określony został w umowach jako średni kurs złotego do danej waluty ogłoszony w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna. Natomiast kurs sprzedaży – jako średni kurs złotego do danej waluty ogłoszony w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży. Żadna z zawartych umów kredytowych nie określała sposobu ustalenia przez bank wysokości marży kupna i marży sprzedaży.

Pozwem z dnia 06 kwietnia 2017 r. powodowie wnieśli o ustalenie, że nie wiążą ich z bankiem postanowienia dotyczące indeksowania kwoty kredytu oraz rat kapitałowo-odsetkowych kursem franka szwajcarskiego. Dodatkowo powodowie wnieśli o zasądzenie na ich rzecz kwoty 110.189,73 zł tytułem zwrotu korzyści majątkowej, jaką bank miał uzyskać bez podstawy prawnej.

Powodowie nie domagali się stwierdzenia nieważności zawartych umów, a jedynie wskazywali, iż następstwem niedozwolonego charakteru postanowień określających sposób indeksacji kredytu kursem CHF, jest konieczność odwalutowania obu umów kredytowych przez sąd (odfrankowienie).

Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego

Sąd I instancji oddalił w całości wniesione przez kredytobiorców powództwo. W treści uzasadnienia wydanego wyroku Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, iż powodowie nie wykazali, aby ich interes jako konsumentów został w jakikolwiek sposób naruszony. W ocenie Sądu kwestionowane postanowienia każdej z zawartych umów kredytowych były prawidłowe i nie nosiły znamion postanowień abuzywnych.

Wobec takiego rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego powodowie wnieśli apelację podtrzymują swoje żądania z pozwu w całości.

Wyrok Sądu Apelacyjnego

Po rozpoznaniu sprawy Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19 lipca 2019 r. (I ACa 265/19) oddalił w całości wniesione powództwo.

W treści uzasadnienia Sąd II instancji potwierdził jednak, iż obie umowy zawierały klauzule abuzywne, które regulowały mechanizm indeksacji kredytu kursem franka szwajcarskiego. Postanowienia te podlegały wyeliminowaniu jako sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające prawa konsumentów jako strony słabszej.

Jak wskazał jednak Sąd Apelacyjny w Warszawie, po wyeliminowaniu spornych zapisów nie było możliwym utrzymanie w mocy obu umów. W takim bowiem wypadku umowy kredytowe zawierałyby niezrozumiałe zapisy i nie byłoby w ogóle możliwym ich wykonanie. W konsekwencji uwzględnienie argumentów pozwanych dotyczących kwestionowanych postanowień, w ocenie Sądu, mogło prowadzić wyłącznie do stwierdzeniem nieważności zawartych umów frankowych. Jak zauważył jednak Sąd Apelacyjny powodowie nie sformułowali takiego żądania w pozwie i nie dożyli do osiągnięcia takiego skutku na co wskazywali w treści pozwu oraz w trakcie rozprawy odwoławczej.

Przy formułowaniu rozstrzygnięcia w sprawie Sąd stanął na stanowisku, iż zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, jest związany żądaniem strony powodowej i nie może orzec wbrew niemu – nie może unieważnić umowy kredytowej, w sytuacji w której powodowie domagali się jedynie odwalutowania (odfrankowienie).

Od strony merytorycznej, uzasadniając swoje stanowisko co do braku możliwości odfrankowienia umowy kredytu indeksowanego do waluty CHF, Sąd powołał się na orzecznictwo TSUE m.in. w sprawie Państwa Dziubak (C-260/18).

O czym warto pamiętać

Niezależnie od tego, czy uznajemy orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie za merytorycznie prawidłowe, przywołane orzeczenie dowodzi tego, jak istotne jest odpowiednie sformułowanie żądań pozwu (także ewentualnych) tak, aby możliwie w pełni zabezpieczyć interesy powoda – kredytobiorcy przed przegraną.

Orzeczenie te pokazuje jak ważnym w tego typu sprawach jest korzystanie z pomocy profesjonalnego i doświadczonego pełnomocnika.

źródło zdjęcia:
https://unsplash.com
pamietaj

Nasza Kancelaria prawna specjalizuje się w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Jeżeli posiadasz kredyt indeksowany lub waloryzowany i zastanawiasz się nad wytoczeniem powództwa lub poszukujesz pomocy w innej kwestii skontaktuj się z Nami.

Przeanalizujemy Twoją umowę i powiemy Ci, czy i jak możesz dochodzić należnych Ci pieniędzy od banku.

pozwy w sprawach kredytów frankowych. Pomagamy w uzyskaniu unieważnienia umowy kredytowej CHF lub jej odfrankowienia (odwalutowania).
r.pr. Dominik Włodarczyk