Przejdź do treści

Nakaz zapłaty przeciwko Alior Bank w niecałe 2 MIESIĄCE (nieważna umowa z Bankiem) !!

nakaz zapłaty przeciwko Alior Bank. Umowa pożyczki nieważna

O tym, że szybki proces w sporze z bankiem jest możliwy dowodzi prowadzona przez naszą Kancelarię sprawa przeciwko Alior Bank. Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie w ciągu niespełna 2 miesięcy od wniesienia pozwu wydał nakaz zapłaty, uwzględniający powództwo Naszego klienta w całości. 

Czego dotyczy sprawa wytoczona przeciwko Alior Bank?

Nakaz zapłaty został wydany w sprawie, w której Nasz klient domagał się od Alior Bank zwrotu części kwot uiszczonych w wykonaniu umowy pożyczki zawartej w 2011 r. W naszej ocenie zawarta umowa była nieważna w całości od daty jej zawarcia i tę ocenę podzielił również Sąd Rejonowy wydając nakaz zapłaty i nakazując bankowi zapłatę na rzecz powoda dochodzonej kwoty.

Zawarta umowa dotyczyła umowy pożyczki udzielonej w złotych polskich (PLN), której kwota pożyczki nie była  powiązana w żaden sposób z kursem waluty obcej. Tym samym kwestionując ważność zawartej umowy nie było możliwym powoływanie się przed Sądem na wadliwość klauzul indeksacyjnych lub waloryzacyjnych. Zakwestionowanie ważności takiej umowy było zatem niewątpliwie ambitniejszym wyznawaniem niż kwestionowanie typowej umowy frankowej, gdzie możliwym jest przedstawienie jeszcze bardziej rozbudowanej argumentacji prawnej.

Warto podkreślić, że okoliczność, iż przedmiotem sprawy była pożyczka nie kredyt, nie miała znaczenia dla rozstrzygnięcia Sądu.

Nakaz zapłaty przeciwko Alior Bank w sprawie nieważności pożyczki (kredytu) co oznacza?

Wydanie przez Sąd zakazu zapłaty nie kończy jeszcze trwającej sprawy sądowej. Sąd nakazał bowiem Alior Bank zapłatę w ciągu 2 tygodni całości dochodzonej kwoty wraz z odsetkami za opóźnieniem i zwrotem kosztów procesu lub przedstawienia dodatkowej argumentacji w treści sprzeciwu.

W naszej ocenie należy liczyć się ze złożeniem przez Bank stosownego sprzeciwu i próby odłożenia w czasie momentu uzyskania przez Naszego klienta prawomocnego wyroku.

Czekając na ostateczne rozstrzygnięcie to co może już obecnie cieszyć to to, że  Sąd opierając się jedynie na przedstawionej przez Nas argumentacji uznał, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzania pełnego i czasochłonnego postępowania dowodowego (w tym w zakresie zeznań świadków i opinii biegłego), aby uznać zasadność naszego stanowiska procesowego w całości. Należy również zakładać, iż nawet w przypadku wniesienia sprzeciwu przez Bank, Sąd nie będzie skory do prowadzenia rozbudowanego postępowania dowodowego.

Przykład Naszego klienta pokazuje, iż w sprawie sporu konsumenta z bankiem nie zawsze koniecznym jest wieloletnie procedowanie nad sprawą, a odpowiednia i rozbudowana argumentacja w pozwie może przyczynić się do znacznie szybszego procedowania sprawy przez sąd.

źródło zdjęcia:
https://www.aliorbank.pl/
pamietaj

Nasza Kancelaria prawna specjalizuje się w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Jeżeli posiadasz kredyt indeksowany lub waloryzowany i zastanawiasz się nad wytoczeniem powództwa lub poszukujesz pomocy w innej kwestii skontaktuj się z Nami. Przeanalizujemy Twoją umowę i powiemy Ci, czy i jak możesz dochodzić należnych Ci pieniędzy od banku.

pozwy w sprawach kredytów frankowych. Pomagamy w uzyskaniu unieważnienia umowy kredytowej CHF lub jej odfrankowienia (odwalutowania).
r.pr. Dominik Włodarczyk