Przejdź do treści

Czy warto, aby Frankowicze składali reklamacje na działania banków w sprawach kredytów indeksowanych (waloryzowanych) kursem CHF?

pozwy w sprawach kredytów frankowych. Pomagamy w uzyskaniu unieważnienia umowy kredytowej CHF lub jej odfrankowienia (odwalutowania).

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym przyznaje kredytobiorcom, w tym posiadaczom kredytów frankowych, prawo złożenia reklamacji na postępowanie banków. Warto zastanowić się jednak czy złożenie reklamacji ma sens i czy może stanowić faktyczną alternatywę dla drogi sądowej?

Jak wygląda reklamacja na działania banków w sprawach kredytów frankowych (CHF)?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacja to wystąpienie skierowane do podmiotu rynku finansowego przez jego klienta, w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego. Oczywiście podmioty rynku finansowego to również banki udzielające kredytów frankowych.

Złożenie reklamacji nie wiążę się z koniecznością zachowania szczególnych wymogów formalnych. Z treści reklamacji powinno jednak wynikać czego reklamacja dotyczy oraz przez kogo jest składana.

Co  ważne posiadacz kredytu frankowego nie musi uzasadniać lub dowodzić swoich racji, dotyczących np.: istnienia w umowie kredytowej klauzul niedozwolonych (abuzywnych).

Reklamacja może być złożona w każdej placówce banku, w formie pisemnej, ustnej (w tym telefonicznie), jak również mailowo (o ile bank wcześniej przewidział taką możliwość). Reklamacja co do zasady jest nieodpłatna.

W przypadku osób posiadających kredyt denominowany lub indeksowany do CHF za reklamacje  może być uznane np.: pismo wskazujące na zawyżoną wysokość raty kredytowej lub nawet wezwanie banku do zwrotu wcześniej nadpłaconych kwot.

Przebieg postępowania reklamacyjnego w sprawach dotyczących kredytów frankowych

Obowiązujące przepisy nie przewidują odrębnej ścieżki postępowania dla rozpatrywania reklamacji dotyczących  kredytów powiązanych z kursem waluty obcej, w tym z kursem franka szwajcarskiego.

Bank obowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie 30 dni. Jedynie w szczególnych przypadkach może to uczynić w ciągu 60 dni (winien jednak uprzednio powiadomić swojego klienta o wydłużeniu czasu oczekiwania na odpowiedź i jej przyczynie). Wydłużenie tego terminu może nastąpić tylko raz. W praktyce jednak zdarzają się przypadki nawet kilkumiesięcznego oczekiwania na ostateczną odpowiedź ze strony banku.

Oczekując na odpowiedź ze strony banku, warto jednak pamiętać, że istniejące przepisy nie przewidują jakiejkolwiek sankcji dla banku za nieuwzględnienie zasadnej reklamacji kredytobiorcy.

Z tego też powodu w sprawach kredytów frankowych z góry można przewidzieć wynik postępowania reklamacyjnego. Przy obecnej polityce banków jest oczywistym, iż banki odnosząc się do reklamacji będą twierdziły, iż zawarta przez kredytobiorcę umowa kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego (CHF) nie zawiera postanowień abuzywnych lub innych wad prawnych (!!!)

Sankcja za naruszenie przez bank terminu odpowiedzi na reklamacje posiadacza kredytu frankowego

Zgodnie z art. 8 Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym w przypadku niedotrzymania przewidzianego przepisami terminu (30 lub 60 dni) reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

W przypadku spraw osób, które posiadają kredyt frankowy taka sankcja nie będzie stanowiła jednak istotnej korzyści. Nie oznacza ona bowiem, iż bank będzie automatycznie zobowiązany do zwrotu nadpłaconych rat lub zaprzestana naliczania kolejnych. W dalszym ciągu koniecznym będzie dochodzenie przed sądem ustalenia nieważności umowy kredytowej lub jej odfrankowienia.

Co więcej Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 13 czerwca 2018 r. (sygn. akt III CZP 113/17) podkreślił, iż niedotrzymanie przez bank terminu na ustosunkowanie się do reklamacji: "(…) nie wyłącza możliwości kwestionowania przez podmiot rynku finansowego zasadności dochodzonego roszczenia; na podmiocie tym spoczywa ciężar dowodu, że powodowi nie przysługuje roszczenie lub przysługuje w niższej wysokości."

Wystąpienie do Rzecznika Finansowego - czy pozwala uniknąć procesu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego lub o jego odfrankowienie?

W przypadku decyzji odmownej na reklamację ze strony banku, kredytobiorca uprawniony jest m.in. aby wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego.

Należy jednak pamiętać, iż Rzecznik finansowy może jedynie podjąć działania celem zbliżenia stanowisk obu stron lub przedstawić uczestnikom sporu swoje własne, niewiążące (!!!) propozycje jego rozwiązania. Z tego też powodu, postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym nie zakończy się rozstrzygnięciem korzystnym dla kredytobiorcy bez uprzedniej zgody na nie ze strony banku, który udzielił kredyt indeksowany lub denominowany do franka szwajcarskiego (CHF).

Reklamacja, a bieg przedawnienia roszczeń związanych ze stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej lub jej odfrankowieniem

Należy również pamiętać, że złożenie reklamacji samo w sobie nie przerywa biegu przedawnienia roszczeń o zwrot przez bank kwot niesłusznie pobranych w wykonaniu umowy kredytu frankowego.

Z tego powodu posiadacz kredytu frankowego powinien liczyć się z ryzykiem, iż w okresie trwania postępowania reklamacyjnego, o ile sam nie przerwie biegu przedawnienia, jego roszczenia związanego nadpłatą rat kredytowych mogą w części ulec przedawnieniu.

Bieg przedawnienia przerywa dopiero wszczęcie postępowania przed Rzecznikiem finansowym. Należy jednak pamiętać, że w przypadku niewłaściwego sformułowania swojego żądania, przerwanie to może okazać się nieskuteczne.

(więcej o przedawnieniu roszczeń frankowych pod linkiem)

Czy postępowanie reklamacyjne jest korzystniejsze niż powództwo o ustalenie nieważności kredytu frankowego lub jego odwalutowienie?

Wszczęcie postępowania reklamacyjnego samo w sobie nie będzie wiązać się dla konsumenta z negatywnymi konsekwencjami. Warto jednak podkreślić, iż zalety takiego rozwiązania są niewielkie, wobec obecnej polityki banków negujących wszystkie roszczenia Frankowiczów. Z tego też powodu postępowanie reklamacyjne nie pozwoli uniknąć drogi sądowej i konieczności wytoczenia powództwa przeciwko bankowi.

Warto również pamiętać, iż postępowanie reklamacyjne wiążę się z czasem. Z naszej praktyki znamy przypadki, w których postępowanie reklamacyjne oraz postępowanie przed Rzecznikiem finansowym trwało łącznie 14 miesięcy.

źródło zdjęcia:
https://unsplash.com
pamietaj

Nasza Kancelaria prawna specjalizuje się w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Jeżeli posiadasz kredyt indeksowany lub waloryzowany i zastanawiasz się nad wytoczeniem powództwa lub poszukujesz pomocy w innej kwestii skontaktuj się z Nami.

Przeanalizujemy Twoją umowę i powiemy Ci, czy i jak możesz dochodzić należnych Ci pieniędzy od banku.

pozwy w sprawach kredytów frankowych. Pomagamy w uzyskaniu unieważnienia umowy kredytowej CHF lub jej odfrankowienia (odwalutowania).
r.pr. Dominik Włodarczyk